1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinio skelbimų portalo www.isnuomosiu.lt veiklą vykdo MB „Nuoma plius“ (juridinio asmens kodas – 304937564, registruotos buveinės adresas – Salomėjos Neries g. 99-3, Vilniaus m., LT-06334, Lietuva, el. paštas – info@isnuomosiu.lt) (toliau – Isnuomosiu.lt).

1.2. Šis dokumentas yra sutartis tarp interneto svetainės Isnuomosiu.lt (toliau – Svetainė) ir Jūsų (toliau – Vartotojas), nustatanti bet kokių veiksmų atlikimą Svetainėje: skelbimų talpinimo ir peržiūros sąlygas (toliau – Taisyklės), taisykles, veiklos dalyvių teises, pareigas ir atsakomybes.

1.3. Isnuomosiu.lt veikla yra nuomos objektų Skelbimų, skirtų skelbti ir peržiūrėti, talpinimo internete suteikimas. Isnuomosiu.lt Vartotojas yra fizinis ir/ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, o taip pat skaitantis skelbiamą informaciją, skelbiantis Skelbimus, pateikiantis informaciją ir/ar duomenis, siunčiantis, gaunantis ir/ar bet kokiu kitu būdu besidalinantis informacija, tuo neapsiribojant.

1.4. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklių sąlygomis bei reikalavimais, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Vartotojui nesutikus besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis Taisyklėse pateiktų nuostatų ir įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Isnuomosiu.lt Paslaugomis ir/ar Svetaine. Šiame dokumente pateiktos Taisyklės yra privalomos visiems Isnuomosiu.lt  vartotojams.

1.5. Be šių Taisyklių santykius tarp Isnuomosiu.lt ir Vartotojo reguliuoja Lietuvos Respublikos taikomos teisės aktų nuostatos.

1.6. Jeigu dėl kokios nors priežasties kuri nors iš šiame sąraše esančių Taisyklių nuostatų tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia ir/ar prieštarauja įstatymams, tai nereiškia, kad tokiomis tampa kitos šio dokumento Taisyklės ir nuostatos.

1.7. Isnuomosiu.lt pasilieka teisę vienašališkai pakeisti/atnaujinti šias Taisykles bet kuriuo metu be jokio išankstinio perspėjimo.

2. Mokamos paslaugos

2.1. Isnuomosiu.lt Vartotojui suteikiama galimybė užsisakyti paslaugas už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų įkainiai pateikiami skelbimų kūrimo aplinkoje.

2.2. Isnuomosiu.lt teikia standartines skelbimų talpinimo paslaugas ir papildomas skelbimo talpinimų paslaugas:

2.3. Standartinė Isnuomosiu.lt skelbimų talpinimo paslaugos kaina – 1,00 (vienas) euras.

2.4. Papildomos Isnuomosiu.lt paslaugos: VIP skelbimas arba skelbimo paryškinimas. VIP skelbimai atvaizduojami Isnuomosiu.lt pagrindiniame (tituliniame) lange dešinėje pusėje esančioje skiltyje, kuri skirta tik VIP skelbimų atvaizdavimui. VIP skelbimo kaina – 1,00 (vienas) euras 1-ai parai. Per parą VIP skelbimas atvaizduojamas ne daugiau kaip 100-ą kartų. Atvaizdavimų skaičiui pasiekus 100-ą kartų, VIP narystė nustoja galioti, išskyrus tais atvejai, kai paslauga užsakoma daugiau nei vienai parai. Skelbimo paryškinimo kaina – 0,50 (penkiasdešimt)  euro centų vienai parai. Užsisakius šią paslaugą, patalpintam skelbimui suteikiamas išskirtinės spalvos rėmelis. Užsisakius skelbimo paryškinimą, skelbimui suteiktas rėmelis taikomas VIP ir naujausių skelbimų skiltyse.

2.5. Isnuomosiu.lt gavus patvirtinimą apie sėkmingą apmokėjimą, kliento skelbimas yra aktyvuojamas ir yra atvaizduojamas tam tikroje skelbimų kategorijoje/subkategorijoje 30 kalendorinių dienų. Pasibaigus skelbimo talpinimo paslaugos terminui, skelbimo atvaizdavimas yra suspenduojamas. Jeigu Vartotojas per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų pasibaigimo termino neužsisako skelbimo talpinimo paslaugos, skelbimas yra pašalinamas iš sistemos.

2.6.  Isnuomosiu.lt pasilieka teisę keisti Svetainėje teikiamų paslaugų įkainius, jų apmokėjimo tvarką, apmokestinti nemokamas paslaugas be išankstinio perspėjimo.

2.7. Jeigu nemokamos paslaugos apmokestinamos, už naudojimąsi jomis, mokestis imamas tik užsisakant šias paslaugas iš naujo. Nemokamų paslaugų turėtojai jomis naudojasi nemokamai iki paslaugų suteikimo termino pabaigos.

2.8. Isnuomosiu.lt Vartotojas žino ir sutinka, kad Mokamos paslaugos jam bus suteiktos tik po to, kai Vartotojas sumokės Isnuomosiu.lt už Mokamas paslaugas nustatyta tvarka.

2.9. Atlygis už Mokamas paslaugas, kurios buvo panaikintos dėl to, kad Vartotojas pažeidė šioje sutartyje pateiktas Taisykles, yra negrąžinamas.

2.10. Atliekant techninius Svetainės atnaujinimo darbus Isnuomosiu.lt pasilieka teisę apriboti ir/ar sustabdyti Mokamų paslaugų teikimą. Isnuomosiu.lt įsipareigoja neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų teikimą už tą laikotarpį, kurio metu Mokamos paslaugos Svetainėje laikinai nebuvo teikiamos.

3. Skelbimų turinys, forma, talpinimo ir bendro elgesio Taisyklės

3.1. Isnuomosiu.lt duomenų bazėje galima skelbti Skelbimus, atitinkančius Svetainėje pateiktas Skelbimų skiltis pagal tematiką (toliau – Subkategorijos). Jei Vartotojo įkeltas Skelbimas neatitinka Subkategorijos, kurioje yra įkeltas, Isnuomosiu.lt gali Skelbimą ištrinti arba keisti jo atvaizdavimo vietą.

3.2. Vartotojas įsipareigoja, kad dalyvaudamas bet kokioje Isnuomosiu.lt veikloje, turėtų visus įgaliojimus ir teises vykdyti veiklą.

4.2. Vartotojas sutinka, kad naudodamasis Svetaine tik jis pats, o ne Isnuomosiu.lt, yra atsakingas už visą Svetainėje gaunamą, siunčiamą ar bet kuriais kitais būdais perduodamą turinį (toliau – Turinys). Turinys suprantamas kaip skelbimas ir/ar bet kokia kita informacija, duomenys, duomenų bazės, tekstas, simboliai, nuotraukos, vaizdo medžiaga, dokumentai, bet tuo neapsiribojant.

4.3. Vartotojas įsipareigoja laikytis ir nepažeisti bendro elgesio, moralės normų, laikytis visų teisės aktų reikalavimų.

4.4. Draudžiama bet kokia forma Svetainėje skleisti bet kokią teisės aktų draudžiamą ar ribojamą, asmens teises pažeidžiančią melagingą, šmeižikišką, diskriminacinę, grasinančią, pornografinio turinio, kurstančią etninę, rasinę, religinę, tautinę neapykantą, ar neapykantą dėl religijos neišpažinimo, ar bet kokią tikrovės neatitinkančią informaciją.

4.5. Draudžiama Svetainėje skelbiamame skelbime rašyti beprasmius žodžius ir/ar simbolius.

4.6. Draudžiama Svetainėje skelbiamame skelbime nurodyti nuomos objektų ir/ar paslaugų kainą, kuri neatitinka realios rinkos kainos.

4.7. Draudžiama skelbti abstraktaus Turinio skelbimus, (pvz.: Nuoma Šiauliai, nuo 1 Eur.)

4.8. Draudžiama bet kokia forma skelbti informaciją, susijusią su Isnuomosiu.lt tiesioginiais ar netiesioginiais konkuruojančiais trečiaisiais asmenimis, jų teikiamomis paslaugomis ir/ar nuomos objektais.

4.9. Vartotojas įsipareigoja, kad skelbime paskelbtoje nuotraukoje atsispindėtų skelbimo tekste aprašytas nuomojamas objektas ir/ar paslauga. Pagrindinėje skelbimo nuotraukoje turi matytis visas nuomojamas objektas, kitose nuotraukose gali būti pristatomos papildomos nuomojamo objekto ypatybės.

4.10. Vartotojas Svetainėje skelbdamas bet kokias nuotraukas patvirtina, kad turi visas teises naudoti nuotraukas, o jų naudojimas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

4.11. Draudžiama Svetainėje kelti su pardavimais susijusius skelbimus, turinyje nurodyti vien objekto pardavimo sąlygas, kainą ir t.t. 

4.12. Draudžiama naudoti Svetainę ir/ar atlikti joje kokius nors veiksmus, kurie ribotų ir/ar galėtų sukelti pavojų Isnuomosiu.lt veikimui, teikiamoms paslaugoms, serverio saugumui, kitų asmenų galimybėms naudotis Isnuomosiu.lt teikiamomis paslaugomis.

5. IŠNUOMOSIU.LT draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų daiktais ir paslaugomis:

5.1. akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;

5.2. medžiagą arba nuotraukas kurstančias (tikėtina galinčias sukurstyti) tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;

5.3. akivaizdžiai siūlomas eskorto paslaugas, ar su tuo susijusias ar giminingas paslaugas;

5.4. su žmonių prekyba susijusias paslaugas, arba joms giminingas paslaugas;

5.5. trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

5.6. autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;

5.7. savo turiniu, daikto savybėmis negali būti išnuomotas, atidalintas, ar kitaip padalintas, neprarandant daikto tikslinės paskirties;

5.8. elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;

5.9. programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;

5.10. programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:

5.11. kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;

5.12. programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;

5.13. stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;

5.14. programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;

5.15. nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:

5.16. momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

5.17. nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);

5.18. nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;

5.19. partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;

5.20. žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;

5.21. ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;

5.22. registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;

5.23. kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

5.24. taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

6. Pažymėtina, kad šis sąrašas negali būti laikomas baigtiniu, todėl Klientas siūlydamas išsinuomoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, todėl IŠNUOMOSIU.LT jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

7. IŠNUOMOSIU.LT draudžiama dėti skelbimus, kurie neatitinka IŠNUOMOSIU.LT paskirties jeigu:

7.1. iš skelbimo turinio ar antraštės aiškiai matyti, kad daiktas nėra nuomojamas, o yra parduodamas;

7.2. nurodoma ne tik nuomos, bet ir pardavimo kaina;

7.3. skelbimo nuoroda nuomoju yra apsimestinė, o daiktas yra parduodamas;

7.4. skelbimas patalpintas kaip nuomojamas daiktas, tačiau nurodyti kontaktiniai ar informaciniai duomenys apie skelbėją akivaizdžiai patvirtina, kad skelbėjas (įmonė, fizinis asmuo) nuomos paslaugomis neužsiima, užsiima giminingų daiktų prekyba;

7.5. IŠNUOMOSIU.LT paskelbtos nuorodos į socialinius tinklus, fizines parduotuves, el. parduotuves, iš kurių aišku, kad reklamuojama giminingų daiktų prekyba, išskyrus, kai fizinis asmuo akivaizdžiai verčiasi ir nuoma ir prekyba;

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. IŠNUOMOSIU.LT administracija pastebėjusi, kad patalpinto Skelbimo turinys akivaizdžiai prieštarauja bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, be išankstinio įspėjimo gali Skelbimą pašalinti ar suspenduoti.